Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych środków nie jest symetryczny – znaczna ich część przekazana jest na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są z reguły niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielką część z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty równej środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.